Algemeen

 1. Deze bijzondere Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie "meer laptop €100,- inruil", hierna “Actie”.
 2. Organisator van deze Actie is Media Markt-Saturn Holding Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 3072 AP Rotterdam aan de Wilhelminakade 161, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30096621, hierna “Organisator”.
 3. Deze Actie geldt bij alle MediaMarkt- vestigingen in Nederland en op de webshop www.mediamarkt.nl. Voor een overzicht van alle Media Markt vestigingen verwijzen wij naar de website www.mediamarkt.nl.
 4. Deze Actie kent een looptijd van maandag 7 augustus 2017 00.01 uur tot en met zondag 27 augustus 2017 23.59 uur.
 5. Op deze Actie zijn de algemene Actievoorwaarden van MediaMarkt Saturn Holding Nederland B.V. (hierna MMS) van toepassing. Bij strijd tussen de bijzondere en de algemene Actievoorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang. De bijzondere en de algemene Actievoorwaarden van MMS zijn te raadplegen onder www.mediamarkt.nl/meerlaptop en zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie van MediaMarktvestigingen te Nederland.
 6. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden. De Organisator, Opia en de deelnemers zijn gebonden aan deze voorwaarden.

Inhoud van de Actie

 1. In de periode van maandag 7 augustus 2017 00.01 uur tot en met zondag 27 augustus 2017 23.59 uur kan iedereen die bij een Media Markt-vestiging in Nederland of op de webshop www.mediamarkt.nl een laptop koopt t.w.v. € 599,-- of hoger zijn product registreren op www.mediamarkt.nl/cashback.
 2. Deze Actie geldt niet bij aankoop van een Apple product.
 3. De Actie bestaat uit € 100,- restitutie na inruil van een oude laptop.
 4. Onder ‘oude laptop’ wordt verstaan: een werkend, compleet en onbeschadigd product, (redelijke slijtage geaccepteerd), met een minimale beeldschermdiameter van 10 inch en een maximale leeftijd van 6 jaar, compleet met alle accessoires inclusief werkende batterij en voeding indien van toepassing.
 5. Als het apparaat niet blijkt te voldoen aan deze criteria, ontvangt de deelnemer hiervan een bericht per e-mail of sms. De organisator zal de aanvrager informeren of een vordering is afgewezen of dat de deelnemer een herziene inruilbeloning zal ontvangen (afhankelijk van de conditie van het toestel).
 6. Indien een claim van de aanvrager wordt afgewezen, heeft de aanvrager 14 werkdagen om de teruggave van het handelsapparaat aan te vragen. Als binnen 14 werkdagen geen aanvraag is ontvangen, kan hier geen aanspraak meer op gemaakt worden. Indien de claim wordt afgewezen kan de deelnemer hieraan geen rechten ontlenen om de aankoop van de nieuwe laptop ongedaan te maken.
 7. De deelnemer dient zijn aankoop tussen 30 dagen en 60 dagen vanaf de aankoopdatum te registreren op www.mediamarkt.nl/cashback en aldaar het online claimformulier in te vullen. Deelnemer dient het aankoopbewijs van de nieuwe laptop te uploaden. De dag van aankoop telt als dag 1.
 8. Per adres kan slechts 1 maal deelgenomen worden aan deze Actie.
 9. Alleen de wettelijke eigenaar van een kwalificerend product komt in aanmerking voor de restitutie.
 10. De registratie wordt gecontroleerd en als de deelnemer aan alle voorwaarden voldoet ontvangt hij binnen 2 dagen een bevestigings-e-mail met inleverformulier en vooraf betaald verzendlabel. De deelnemer moet dit label afdrukken en op de doos van de oude veilig ingepakt laptop plakken.
 11. De oude laptop moet binnen 60 dagen na de aankoopdatum van de nieuwe laptop bij Opia ontvangen zijn. Zodra de laptop ontvangen is door Opia ontvangt de deelnemer hiervan een bevestiging via de email.
 12. Succesvolle vorderingen worden betaald via overschrijving in euro binnen 30 dagen na kennisgeving van een succesvolle vordering. De organisator of Opia is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die door de bank van de deelnemer in rekening worden gebracht.
 13. Deelnemers die onvolledige informatie verstrekken, worden binnen 2 werkdagen per e-mail daarover geïnformeerd en worden in de gelegenheid gesteld om binnen 7 werkdagen de vereiste informatie te verstrekken.
 14. Alle data, informatie en gegevens dienen van de laptop afgehaald te zijn. De organisator of Opia kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de software, data, gegevens of informatie van deze oude laptop. Hier kan dus na inlevering geen aanspraak meer op worden gemaakt.
 15. Organisator en Opia hebben het recht om de promotiewebsite inclusief IP adressen nauwlettend in de gaten te houden zodat er geen misbruik gemaakt kan worden. Opia heeft het recht om onvolledige, gewijzigde, onleesbare of frauduleuze vorderingen te diskwalificeren. De beslissing van Opia is definitief. Opia is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van een vordering wegens verzendingsfouten en andere voorwaarden buiten haar controle.
 16. Opia is niet verantwoordelijk voor verloren, te laat geleverde, beschadigde, etc. laptops.
 17. Organisator en Opia behouden zich het recht voor om de Promotie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren, in te trekken of te wijzigen.
 18. Deelname is alleen geldig indien alle verplichte velden volledig, correct en naar waarheid zijn ingevuld.
 19. De verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard.
 20. MediaMarkt zal de verzamelde gegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend (laten) verwerken voor het goede verloop van de Actie, eigen marktonderzoek en direct marketing, en voor doeleinden vermeld in de Algemene Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe MediaMarkt behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht.
 21. Voor de uitvoering van deze Actie maakt MediaMarkt gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf (Opia). Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met u opnemen.
 22. De ingeleverde laptops zullen worden gerecycled. The ITAD Works is een door Microsoft goedgekeurd IT recycling bedrijf, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, en zij zal de fysieke recycling van de laptops voor haar rekening nemen.
 23. Conform de algemene verkoopvoorwaarden van MediaMarkt heeft een klant 14 dagen recht van retour / bedenktijd. Dit blijft bij deze Actie ongewijzigd.
 24. Conform de voorwaarden van de MediaMarkt Club heeft een clublid 28 dagen recht van retour. Dit blijft bij deze Actie ongewijzigd.

Vereisten voor deelname

 1. Deelname aan de Actie staat open voor iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland die op het moment van deelname ouder is dan 16 jaar.
 2. De deelnemer moet toegang hebben tot het internet en in het bezit zijn van een werkend e- mailadres.
 3. Voorwaarde voor deelname is de aanschaf in de Actieperiode van een product waarvoor de Actie geldt in een MediaMarkt-vestiging in Nederland of in de webshop www.mediamarkt.nl. Aan deelname aan deze Actie zijn verder geen kosten verbonden.
 4. Medewerkers van MediaMarkt, Microsoft, Intel en iedereen die professioneel verbonden is met de Actie en hun directe gezinnen komen niet in aanmerking voor de Actie. Bedrijven komen niet in aanmerking voor de Actie.
 5. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 6. Het recht op de Actie komt te vervallen na ontbinding van de oorspronkelijke koopovereenkomst.
 7. Het recht op een cashback is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of andere goederen.
 8. Acties gelden zolang de voorraad strekt en MediaMarkt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het uitverkocht raken van deelnemende Actieproducten.

Vragen/klachten

 1. Alle problemen en vragen met betrekking tot de constructie, validiteit, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Algemene Voorwaarden, of de rechten en plichten van een aanvrager in verband met de Actie, worden geregeld door en uitgelegd in overeenstemming met de Nederlandse wet.
 2. De meest gestelde vragen over deze Actie worden beantwoord op www.mediamarkt.nl/meerlaptop
 3. Voor inhoudelijke vragen over deze actie kan contact opgenomen worden met het klantcontact center van Opia op: 020-7997072 of via hello@mediamarktpromotions.com

Slotbepalingen

 1. Over de algemene Actievoorwaarden en de bijzondere Actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. De Organisator en/of Opia kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelnamegegevens. De Organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.
 3. De Organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de folders of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. De Organisator en/of Opia kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de Actie of de door de Organisator uit te keren c.q. uitgekeerde prijs of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van de Organisator in verband met de Actie wordt geheel en volledig uitgesloten.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de Actie stop te zetten, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 6. Niets met betrekking tot de Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

Volg uw claim

Voer uw claimnummer hieronder in en klik op 'Zoeken' als u de status van uw claim wilt controleren